දිස්ත්‍රික්කය නියෝජිතයාගේ නම දුරකථන අංක
අම්පාර එම්.එච්.එම්. හසීබ් මහතා 071-5984061
අනුරාධපුර ආනන්ද රත්නසිරි මහතා 072-6055921
බදුල්ල ඒ.එම්.එම්. ෆවුෂඩීන් මහතා 071-7765551
කොළඹ/ගම්පහ/ කළුතර    
හම්බන්තොට රොෂාන් චතුරංග මහතා 071-8681743
මහනුවර/කෑගල්ල/ මාතලේ වයි.එම්.එස්. බණ්ඩාර මහතා 0777-005381
කිළිනොච්චි/ මුලතිවු/ මන්නාරම    
කුරුණෑගල සහ පුත්තලම චන්දන රාජපක්ෂ මහතා 071-4455054
මාතර/ ගාල්ල එස්.ජී. ජගත් මහතා 077-9913026
මොණරාගල අමිල චතුරංග මහතා 077-6449404
නුවර එළිය මහේෂ් කුලසේකර මහතා 071-4805500
පොළොන්නරුව සහ මඩකලපුව ධනුෂ්ක ප්‍රියදර්ශන මහතා 071-8473520
රත්නපුර    
ත්‍රිකුණාමලය සුරේෂ් ධම්මික මහතා 071-8935089
වවුනියාව/ යාපනය    

Latest News