වී සහනාධාර පොහොර මිල දර්ශනය

 

වගාව පොහොර වර්ගය සිල්ලර මිල (Mt.) රු.
වී සහනාධාර
 පොහොර
යූරියා        10,000.00
යූරියා (කැට)        10,000.00
TSP        10,000.00
MOP        10,000.00

 

වෙනත් වගාවන් සදහා පොහොර මිල දර්ශනය

වගාව පොහොර වර්ගය  සිල්ලර  මිල (Mt.) රු.
වෙනත් වගාවන් සදහා පොහොර
යූරියා        30,000.00
යූරියා(කැට)        30,000.00
TSP        30,000.00
MOP        30,000.00
SA        30,000.00
කීසරයිට්        60,000.00
ERP       18,500.00
DOL       11,250.00
Zns     120,000.00
CES       48,000.00
SOP     142,000.00
DAP     105,000.00
MOC/RSP       18,300.00
Borate     140,000.00

කොම්පෝස්ට් පොහොර මිල දර්ශනය

 

  ප්‍රමාණය සිල්ලර මිල රු.
කොම්පෝස්ට් පොහොර
 
5Kg        150.00
10Kg        250.00
20Kg        400.00
40Kg        700.00

පොහොර මිශ්‍රණ මිල දර්ශනය

 

මිශ්‍රණය
අනුපාතය නයිට්‍රජන්( N) :පොස්ෆරස් ඔක්සයිඩ්(p2O):පොටෑසියම් ඔක්සයිඩ්(K2O):  මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් (MgO) සිල්ලර මිල(Mt.) රු.
තේ
U 709  (ERP Based) (28:4:14) 36,000.00
UT 752 (27:4:13) 36,000.00
ST/UM 400 (ERP Based) (23:6:18) 34,500.00
ST/LC 365 (ERP Based) (25:7:14) 34,500.00
ST/UVA 435 (ERP Based) (21:6:21) 35,000.00
VP/UM 910 (ERP Based) (30:4:13) 36,000.00
VP/LC 880 (ERP Based) (31:4:11) 36,000.00
VP/UVA 945 (ERP Based) (29:4:15) 36,000.00
T 200 (11:7:8:3) 33,500.00
T 65 (11:11:11:4) 40,000.00
T 750 (14:4:8:2) 36,000.00
රබර්
රබර් (ERP Based) (12:14:14) 30,000.00
රබර් 462 (ERP Based) (15:16:6) 28,500.00
රබර් 462+Mg (ERP Based) (15:14:6:2) 29,500.00
රබර් 463 (ERP Based) (15:15:9) 29,500.00
රබර් 465 (ERP Based) (12:14:14) 45,000.00
රබර් 463+Mg (ERP Based) (12:14:7:3) 30,500.00
රබර් 465+Mg (ERP Based) (10:12:12:3) 31,000.00
පොල්
YPM(U) (ERP Based) (13:12:17) 31,000.00
APM(U) (ERP Based) (12:6:32) 35,000.00
YPM(SA) (9:9:13) 33,000.00
APM(SA) (9:4:24) 36,000.00
CRICU 3  (14:7:33) 38,000.00
CRICU 2(U) (ERP Based) (12:8:27) 33,000.00
CRICU 3(SA) (10:5:24) 38,000.00
CRICU 2(SA) (9:6:21) 34,500.00
YPM (W) (11:15:14) 29,500.00
YPM (D) (1:12:17) 31,000.00
APM (W) (11:8:29) 33,500.00
APM (D) (12:6:32) 35,000.00
එළවළු
එළවළු බැසල් (5:32:12) 38,000.00
GVF SPL (30:0:20) 38,000.00
Gen.Veg . SA/TSP (9:15:16) 38,000.00
එළවළු No. 01(SA) (13:7:12) 38,000.00
CCF අල(SA) (8:10:16:3) 35,500.00
General Veg.(SA) (9:15:13) 38,000.00
අල SA (10:10:20) 38,000.00
CCF Root(SA) (6:10:12:3) 29,000.00
CCF Leaf Veg (SA) (8:9:9:3) 30,500.00
CCF Basel (9:18:11:1) 39,000.00
CCF Basel (6:25:08) 37,500.00
Spl.Mix  (26:00:15) 38,000.00
පලතුරු
පලතුරු(U) (8:10:12:4) 27,500.00
සිට්රස් (ERP Based) (7:13:15:3) 28,000.00
අන්නාසි(ERP Based) (12:7:15:3) 29,000.00
අන්නාසි(SA) (9:7:15:1) 39,800.00
පලතුරු(SA) (7:10:12:2) 39,000.00
CCF FRUIT (10:06:24) 39,000.00
රඹුටන් (12:14:14) 39,000.00
Plantain  (10:06:30)  40,000.00
plantain (13:07:12) 38,000.00
Papaya (17:05:06) 38,500.00
විසිතුරු මල්
Lawn(SA) (16:18:15) 38,000.00
Gen Flower(SA) (8:12:12:2) 37,500.00
Anthuriyam(SA) (6:13:9:3) 30,500.00
වෙනත්
Beetel (U)  (9:13:9:3) 38,000.00
Beetel (SA) (9:9:9:2) 38,000.00
Spl chilles (13:09:10) 38,000.00
Spl Flower(SA) (6:13:12:3) 33,000.00
Cinnamon(SA) (11:6:12:2)) 32,500.00
Cinnamon(U) (23:7:15) 34,000.00
Pepper (14:11:14:2) 31,500.00
Onion (9:12:15:2) 40,000.00
Spl.Maize Basel (15:06:10:3) 40,000.00
CCF Foliage (15:7:7:2) 40,000.00

අනෙකුත් පොහොර මිශ්‍රණ සඳහා ඇණවුම් ද භාරගනු ලැබේ.
කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුර කථන අංක අමතන්න. 011-2948103/ 011-4335720 / 011-433

 

Latest News