நெல் உரம் விலை

 

பயிர் உர இனம்  விற்பனை விலை (மெதொ.) ரூபா.
நெல் உரம்
 
Urea        10,000.00
Urea (Granular)        10,000.00
TSP        10,000.00
MOP        10,000.00

மற்ற பயிர்களின் விலை

 

பயிர் உர இனம் விற்பனை விலை (மெதொ.) ரூபா.
நேர்த்தி
யூரியா        30,000.00
யூரியா (குருணை வகை)        30,000.00
ட்ரிப்ல் சுபர் பொசுபேற்று (TSP)        30,000.00
பொட்டாசியம் முரியேட்டு (MOP)        30,000.00
SA        30,000.00
கீசரைற்று        60,000.00
ERP        18,500.00
தொலமைட்டு DOL        11,250.00
நாக சல்பேட்டு Zns      120,000.00
வர்த்தக ரீதியான எப்சம் உப்ப (CES)        48,000.00
பொட்டாசியம் சல்பேட்டு (SOP)      142,000.00
ஈர் அமோனியம் பொசுபேற்று (DAP)      105,000.00
MOC/RSP        18,300.00
Borate     140,000.00

 


கலவை உர விலைகள்

 

Mixing
Analysis N:P2O:K2O:  MgO  Selling Price (Mt.)     Rs. 
Tea
U 709  (ERP Based) (28:4:14) 36,000.00
UT 752 (27:4:13) 36,000.00
ST/UM 400 (ERP Based) (23:6:18) 34,500.00
ST/LC 365 (ERP Based) (25:7:14) 34,500.00
ST/UVA 435 (ERP Based) (21:6:21) 35,000.00
VP/UM 910 (ERP Based) (30:4:13) 36,000.00
VP/LC 880 (ERP Based) (31:4:11) 36,000.00
VP/UVA 945 (ERP Based) (29:4:15) 36,000.00
T 200 (11:7:8:3) 33,500.00
T 65 (11:11:11:4) 40,000.00
T 750 (14:4:8:2) 36,000.00
Rubber
Rubber (ERP Based) (12:14:14) 30,000.00
Rubber 462 (ERP Based) (15:16:6) 28,500.00
Rubber 462+Mg (ERP Based) (15:14:6:2) 29,500.00
Rubber 463 (ERP Based) (15:15:9) 29,500.00
Rubber 463+Mg (ERP Based) (12:14:7:3) 29,500.00
Rubber 465+Mg (ERP Based) (10:12:12:3) 30,500.00
Coconut
YPM(U) (ERP Based) (13:12:17) 31,000.00
APM(U) (ERP Based) (12:6:32) 35,000.00
YPM(SA) (9:9:13) 33,000.00
APM(SA) (9:4:24) 36,000.00
CRICU 3  (14:7:33) 38,000.00
CRICU 2(U) (ERP Based) (12:8:27) 33,000.00
CRICU 3(SA) (10:5:24) 38,000.00
CRICU 2(SA) (9:6:21) 34,500.00
YPM (W) (11:15:14) 29,500.00
YPM (D) (13:12:17) 31,000.00
APM (W) (11:8:29) 33,500.00
APM (D) (12:6:32) 35,000.00
Vegetable
Veg. Basel (4:29:11) 38,000.00
GVF SPL (30:0:20) 38,000.00
Veg.No.01(SA) (13:7:12) 38,000.00
Gen.Veg SA/TSP (9:15:13) 38,000.00
CCF Potato(SA) (8:10:16:3) 35,500.00
General Veg. (SA) (9:15:13) 38,000.00
Potato SA (10:10:20) 38,000.00
CCF Leaf Veg(SA) (8:9:9:3) 30,500.00
CCF Root(SA) (6:10:12:3) 29,000.00
CCF Basel (9:18:11:1) 68,000.00
CCF Basel (6:25:08) 37,500.00
Spl.Mix (26:00:15) 38,000.00
Fruit
Fruit(U) (8:10:12:4) 27,500.00
Citrus (ERP Based) (7:13:15:3) 28,000.00
Pineapple (u) (12:7:15:3) 29,000.00
Pineapple (SA) (9:7:15:1) 39,000.00
CCF Fruit (10:06:24) 39,000.00
Fruit(SA) (7:10:12:2) 39,000.00
Rambutan (12:14:14) 39,000.00
Plantain (10:06:30) 40,000.00
Plantain (13:07:12) 38,000.00
Papaya (17:05:06)) 38,500.00
Flower
Lawn(SA) (16:18:15) 38,000.00
Gen Flower(SA) (8:12:12:2) 37,500.00
Anthuriyam(SA) (6:13:9:3) 30,500.00
Other 
Beetel (U)  (9:13:9:3) 38,000.00
Beetel (SA) (9:9:9:2) 38,000.00
Spl chilles (13:09:10) 38,000.00
Spl Flower(SA) (6:13:12:3) 33,000.00
Cinnamon(SA) (11:6:12:2)) 32,500.00
Cinnamon(U) (23:7:15) 34,000.00
Pepper (14:11:14:2) 31,500.00
Onion (9:12:15:2) 40,000.00
Spl.Maize Basel (15:06:10:3) 40,000.00
CCF Foliage (15:7:7:2) 40,000.00

வேறு ஏதேனும் கொள்வனவு கட்டளைகளும் கலவைகளும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு 011-2948103/ 011-4335720 / 011-433718 / 011433717 எனும் இலக்கங்களை தொடர்பு கொள்க.

Latest News