District Name of Coordinator Telephone Number
Batticaloa Mr.M.H.M. Hazeeb 071-5984061
Batticaloa 2 Mr.Ramsan Maulana 070-5299458
Anuradhapura 1 Mr.Ananda Rathnasiri 072-6055921
Anuradhapura 2 Mr.H.J.V Kelum 071-5657183
Anuradhapura 3 Mr.Hiran Dammika 071-8097494
Anuradhapura 4 Mr.Herath Bandara 077-6920175
Hambanthota 1 Mr.Roshan Chathuranga 071-8681743
Hambanthota 2 Mr.Chinthaka Priyadarshana 071-5299412
Kurunegala 1 Mr.Danushka Priyadarshana 071-8473520
Kurunegala 2 Mr.Nisil Kan 071-5170131
Kurunegala 3 Mr.W. Niroshan 071-4211720
Kurunegala 4 Mr.Eranga Aberathna 071-2841287
Matara 1 Mr.S.G. Jagath 077-9913026
Matara 2 Mr. Gayan Dilruk 071-5509772
Matara 3 Mr.Pethum chamara 071-5509772
Monaragala 1 Mr.Inshat dulpandan 071-4272382
Monaragala 2 Mr.Samira Milan 071-0199517
Trincomlee 1 Mr.Mahesh Kulasekara 071-4805500
Trincomlee 2 Mr.Priyantha Sirisena 071-5772550

Latest News