කොමර්ෂල් පොහොර
கொமர்ஷல் உரம்
Commercial Pohora

ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොර ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛයා

කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ස්ථාපිත මවු සමාගමේ ව්‍යාපාර කටයුතු ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්වා ගෙන යාමේ අභිලාෂයෙන් වර්ෂ 1872 දී ආරම්භ කරන ලදී.

Head Office

Head Office

Head Office

Banner

Banner

Banner

Paddy

Paddy

Paddy

Vegitables

Vegitables

Vegitables

Estates

Estates

Estates

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

minister
ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

අහරින් සුසැදි රටක් ගොඩනැංවීමෙහි ලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දක්වන දායකත්වය වඩාත් සාර්ථක වනුයේ අප වටා බැඳී තිබෙන අපගේ සියලු ආයතන විසින් ලබාදෙන්නා වූ සහයෝගය මතිනි..... තව දුරටත් කියවන්න

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන රජය සතු සමාගමකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් ප්‍රමුඛ රටේ ගොවි ජනතාව සඳහා ගුණාත්මක පොහොර ලබාදීම මෙම සමාගමේ මූලික අරමුණයි…. තව දුරටත් කියවන්න

අපගේ නිෂ්පාදන

Latest News