අපගේ දැක්ම

" කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ හා සේවා
නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම තුළින්
ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ
උන්නතිය උදෙසා සඵල දායකත්වයක් ලබා දෙන
රජයේ අනුබද්ධිත ආයතන අතුරින්
හොඳම ආයතනය බවට පත්වීම."

අපගේ මෙහෙවර

" ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම පොහොර
නිෂ්පාදකයා සහ බෙදාහරින්නා වශයෙන්,
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සඳහා වන
දැක්ම ක්‍රියාත්මක කරවීම ට සාඩම්බර දායකත්වය ලබා දීමට ත්, නි
නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය මගින් තිරසාර පැවැත්මක් සඳහා වන
මං පෙත් විවර කිරීමට ත්, උසස් තත්ත්වයේ නිස්පාදන සිදු කිරීමට ත්,
ආයතනයේ සියලුම සේවා දායකයින් හා සේවායෝජකයින් ගේ
සියලුම අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ත් සහ ඒ තුළින් වෙළෙඳපොල ප්‍රමුඛයා බවට පත් වීමට ත් ය."


අපගේ වටිනාකම්

විශ්වසනීයත්වය| සුපරීක්ෂණය| විනිවිදභාවය| පරිසර සුරක්ෂණය
උසස් තත්ත්වය | තිරසාර පැවැත්ම | දිරි දීමනා

Latest News