කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම.

address හුණුපිටිය, වත්තල, ශ්‍රී ලංකාව.
phone : 011-2948103 / 011-4335718 / 011-433517/ 011-4335720
fax : 011-2930252
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සැකසුම් සහ බෙදා හැරීම් අංශය

බෙදා හැරීම් කළමනාකරු

වයි.ඒ.ඩී. පර්සි විජේරත්න මහතා 077-3721193

සහකාර බෙදා හැරීම් කළමනාකරු

උපේන්ද්‍ර වික්‍රමපාල මහතා 077-3721196

වෙළෙඳ විධායක

නිර්මලා ජයන්ති මෙය 077-3719507

වෙළෙඳ විධායක

අරුණි රූපසිංහ මෙය 077-0440429

දිස්ත්‍රික් වෙළෙඳ විධායක
(කුරුණෑගල/පුත්තලම/අනුරාධපුර)

චන්දන රාජපක්ෂ මහතා 071-4455054

දිස්ත්‍රික් වෙළෙඳ විධායක
(මහනුවර/ මාතලේ/ කෑගල්ල)

වයි.එම්.එස්. බණ්ඩාර යාපා 077-7005381

Latest News