දිස්ත්‍රික්කය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීයාගේ නම දුරකථන අංකය
මඩකලපුව 1 කලාපය එම්.එච්.එම් හෂීබ් 071-5984061
මඩකලපුව 2 කලාපය රම්සාන් මවුලානා 070-5299458
අනුරාධපුර 1 කලාපය ආනන්ද රත්නසිරි 072-6055921
අනුරාධපුර 2 කලාපය එච්.ජී.වී කැළුම් 071-5657183
අනුරාධපුර 3 කලාපය හිරාන් ධම්මික 071-8097494
අනුරාධපුර 4 කලාපය හේරත් බණ්ඩා 077-6920175
හම්බන්තොට 1 කලාපය රොෂාන් චතුරංග 071-8681743
හම්බන්තොට 2 කලාපය චින්තක ප්‍රියදර්ශන 071-5299412
කුරුණෑගල 1 කලාපය ධනුෂ්ක ප්‍රියදර්ශණ 071-8473520
කුරුණෑගල 2 කලාපය නිසිල් ඛාන් වෆා 071-5170131
කුරුණෑගල 3 කලාපය ඩබ්ලිව්. නිරෝෂන් 071-4211720
කුරුණෑගල 4 කලාපය එරංග අබේරත්න 071-2841287
මාතර 1 කලාපය එස්.ජී. ජගත් 077-9913026
මාතර 2 කලාපය ගයාන් දිල්රුක් 071-5509772
මාතර 3 කලාපය පැතුම් චාමර 071-5509772
මොණරාගල 1 කලාපය ඉන්ෂාඩ් ඩුලපාන්ඩන් 071-4272382
මොණරාගල 2 කලාපය සමීර මිලාන් 071-0199517
ත්‍රීකුණාමලය 1 කලාපය මහේෂ් කුලසේකර 071-4805500
ත්‍රීකුණාමලය 2 කලාපය ප්‍රියන්ත සිරිසේන 071-5772550
බදුල්ල එම්.එච්.එම් ෆවුස්ඩීන් 071-7765551

Latest News