‍තොරතුරු නිළධාරී  

දිමන්තිකා විශ්විනී විජේසේන මෙය

සහකාර කළමනාකරු(නීති)
ටෙලි : 011-4335705
ජංගම දුරකථන: 076-8967186
විද්‍යුත් තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම් කළ නිළධාරී  

ආචාර්ය ජයන්ත වීරරත්න

සාමාන්‍යාධිකාරී
ටෙලි/ෆැක්ස්: 011-2930251 | 011-4335722
ජංගම දුරකථන: 076-6887287
විද්‍යුත් තැපැල් :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest News