වගාව පොහොර වර්ගය අනුපාතය නයිට්‍රජන්(N):පොස්ෆරස් ඔක්සයිඩ්(P2O):පොටෑසියම් ඔක්සයිඩ්(K2O):මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්(MgO)
N
P2O
K2O
MgO
තේ
U 709 (ERP Based)
28
4
14
 
UT 752
27
4
13
 
ST/UM 400 (ERP Based)
23
6
18
 
ST/LC 365 (ERP Based)
25
7
14
 
ST/UVA 435 (ERP Based)
21
6
21
 
VP/UM 910 (ERP Based)
30
4
13
 
VP/LC 880 (ERP Based)
31
4
11
 
VP/UVA 945 (ERP Based)
29
4
15
 
T 200
11
7
8
3
T 65
11
11
11
4
T 750
14
4
8
2
රබර්
රබර් (ERP Based)
12
14
14
 
රබර් 462 (ERP Based)
15
16
6
 
රබර් 462+Mg (ERP Based)
15
14
6
2
රබර් 463 (ERP Based)
15
15
9
 
රබර් 465 (ERP Based)
12
14
14
 
රබර් 463+Mg (ERP Based)
12
14
7
3
රබර් 465+Mg (ERP Based)
10
12
12
3
පොල්
YPM(U) (ERP Based)
13
12
17
 
APM(U) (ERP Based)
12
6
32
 
YPM(SA)
9
9
13
 
APM(SA)
9
4
24
 
CRICU 3
14
7
33
 
CRICU 2(U) (ERP Based)
12
8
27
 
CRICU 3(SA)
10
5
24
 
CRICU 2(SA)
9
6
21
 
YPM (W)
11
15
14
 
YPM (D)
1
12
17
 
APM (W)
11
8
29
 
APM (D)
12
6
32
 
එළවළු
එළවළු බැසිල්
5
32
12
 
GVF SPL
30
0
20
 
එළවළු.(U)
9
20
18
 
එළවළු No. 01(SA)
13
7
12
 
එළවළු. No. 01(U) (ERP Based)
9
10
7
4
සාමාන්‍ය එළවළු. (SA)
9
15
13
 
අල SA
8
10
16
3
විශේෂ අල
8
14
9
3
අල (යාපනය)
2
00
26
 
පලතුරු
Plantain Spl.
12
8
33
 
දොඩම් (ERP Based)
7
13
15
3
අන්නාසි (ERP Based)
12
7
15
3
අන්නාසි (SA)
9
7
15
1
කෙසෙල්
12
8
33
 
අන්නාසි
3
8
30
 
රඹුටන්
12
14
14
 
විසිතුරු මල්
සාමාන්‍ය මල්(U)
16
18
15
 
සාමාන්‍ය මල්(SA)
8
12
12
2
වෙනත්
බුලත් (U) (ERP Based)
9
13
9
3
බුලත් (SA)
9
9
9
2
NPK (8.22.22)
8
22
22
 
විශේෂ මිරිස්
13
9
10
 
මිරිස්(U) (ERP Based)
9
10
12
3
කුරුඳු
23
7
15
 
ගම්මිරිස්
14
11
14
2

වෙනත් මිශ්‍රණ සඳහා ඇණවුම් ද භාරගනු ලැබේ.
කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුර කථන අංක අමතන්න. 011-2948103/ 011-4335720 / 011-433718 / 011433717

Latest News