පොහොර වර්ග

 • යූරියා (රළු කැට/තෙත් කරන ලද)
 • ට්‍රිපල් සුපර් පොස්ෆේට් (TSP)
 • මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP)
 • සල්ෆේට් ඔෆ් ඇමෝනියා (SOA)
 • මැග්නීසියම් සල්ෆේට් මොනොයහිඩ්‍රේට් (KIE)
 • සින්ක් සල්ෆේට්
 • වාණිජ එප්සම් ලුණු (CES)
 • ඩයි ඇමෝනියම් පොස්ෆේට් (DAP)
 • සල්ෆේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (SOP)
 • බෝරේට්
 • ඩොලමයිට්
 • රොක් පොස්ෆේට්

 

වගාවන් සඳහා පොහොර

 • වී
 • තේ
 • රබර්
 • පොල්
 • උඩ රට එළවළු
 • පහත රට එළවළු
 • පලතුරු
 • මිරිස්
 • අල
 • රතු ළූණු
 • ලොකු ළූණු
 • ඉරිඟු
 • විසිතුරු මල්
 • සෝයා බෝංචි
 • කව්පි
 • රටකජු
 • අනෙකුත් වගාවන් සඳහා පොහොර

Latest News