ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන රජය සතු සමාගමකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් ප්‍රමුඛ රටේ ගොවි ජනතාව සඳහා ගුණාත්මක පොහොර ලබාදීම මෙම සමාගමේ මූලික අරමුණයි. කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම මගින් සපයනු ලබන පොහොර නිසි ක්‍රමවේදයන් අනුව පරීක්ෂා කර නිවැරදි ගුණාත්මක තත්වයෙන් වෙළ‍ෙඳපලට ඉදිරිපත් කරන බැවින් , ගොවිජනතාවට ඉතාම විශ්වාසයෙන් එම පොහොර භාවිත කළ හැකි බව සඳහන් කළ හැක.

පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට ගොවීන්ට මුදල් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල තුළ ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර ඔවුන්ගේ අභිමතය අනුව ඕනෑම වෙළ‍ෙඳ සැලකින් මිලදී ගත හැක. එවැනි තත්වයන් තුළ ගුණාත්මක බවින් වැඩි පොහොර සපයන කොමර්ෂල් පොහොර සමාගමට එම තරඟකාරී වෙළ‍ෙඳපල ජය ගත හැකි බව මාගේ විශ්වාසයයි. ඒ සඳහා සුභ පැතීමට ද මෙය අවස්ථාවක් කරගනිමි.

Latest News