කොමර්ෂල් පොහොර
கொமர்ஷல் உரம்
Commercial Pohora

இலங்கையில் உரங்கள் வணிக உள்ள பயனீர்

கொழும்பு வர்த்தக நிறுவனத்தின் இலங்கை அதன் வணிக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க பொருட்டு கிரேட் பிரிட்டனில் ஒரு ஆண்டில், 1872 ஆம் ஆண்டு இணைக்கப்பட்டது ஒரு பிரிட்டிஷ் சொந்தமான நிறுவனம் இருந்தது

Head Office

Head Office

Head Office

Banner

Banner

Banner

Paddy

Paddy

Paddy

Vegitables

Vegitables

Vegitables

Estates

Estates

Estates

கெளரவ அமைச்சரின் செய்தி

கௌரவ மஹிந்த அமரவீர
கமத்தொழில் அமைச்சர்

தன்னிறைவு பெற்ற நாடொன்றினைக் கட்டியெழுப்பும் கமத்தொழில் அமைச்சின் பணியானது, அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் கம்பனிகள் நல்கிய+ மேலும் வாசிக்க

கெளரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் செய்தி

கௌரவ சஷீந்திர ராஜபக்ஷ
கமத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்

இலங்கையின் கமத்தொழில் அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ் வருகின்ற அரசுக்கு சொந்தமான கம்பனிகளில் ஒன்றாக வ/ப கொழும்பு கொமர்ஷல் உரக் கம்பனி திகழ்கின்றது.+ மேலும் வாசிக்க

எங்கள் தயாரிப்புகள்

Latest News