பயிர்கள் உர இனம்r பகுப்பாய்வு N:P2O:K2O:MgO
N
P2O
K2O
MgO
தேயிலை
U 709 (ERP Based)
28
4
14
 
UT 752
27
4
13
 
ST/UM 400 (ERP Based)
23
6
18
 
ST/LC 365 (ERP Based)
25
7
14
 
ST/UVA 435 (ERP Based)
21
6
21
 
VP/UM 910 (ERP Based)
30
4
13
 
VP/LC 880 (ERP Based)
31
4
11
 
VP/UVA 945 (ERP Based)
29
4
15
 
T 200
11
7
8
3
T 65
11
11
11
4
T 750
14
4
8
2
இறப்பர்
இறப்பர் (ERP Based)
12
14
14
 
இறப்பர் 462 (ERP Based)
15
16
6
 
இறப்பர் 462+Mg (ERP Based)
15
14
6
2
இறப்பர் 463 (ERP Based)
15
15
9
 
இறப்பர் 465 (ERP Based)
12
14
14
 
இறப்பர் 463+Mg (ERP Based)
12
14
7
3
இறப்பர் 465+Mg (ERP Based)
10
12
12
3
தெங்கு
YPM(U) (ERP Based)
13
12
17
 
APM(U) (ERP Based)
12
6
32
 
YPM(SA)
9
9
13
 
APM(SA)
9
4
24
 
CRICU 3
14
7
33
 
CRICU 2(U) (ERP Based)
12
8
27
 
CRICU 3(SA)
10
5
24
 
CRICU 2(SA)
9
6
21
 
YPM (W)
11
15
14
 
YPM (D)
1
12
17
 
APM (W)
11
8
29
 
APM (D)
12
6
32
 
காய்கறி
Veg. Basel
5
32
12
 
GVF SPL
30
0
20
 
Veg.(U)
9
20
18
 
Veg No. 01(SA)
13
7
12
 
Veg. No. 01(U) (ERP Based)
9
10
7
4
General Veg. (SA)
9
15
13
 
Potato SA
8
10
16
3
Spl. Potato
8
14
9
3
கிழங்கு (யாழ்ப்பாணம்)
2
00
26
 
பழம்
Plantain Spl.
12
8
33
 
தோடம் (ERP Based)
7
13
15
3
அன்னாசி (ERP Based)
12
7
15
3
அன்னாசி (SA)
9
7
15
1
வாழைப்பழம்
12
8
33
 
அன்னாசி
3
8
30
 
ரம்புட்டான்
12
14
14
 
மலர்கள்
Gen Flower(U)
16
18
15
 
Gen Flower(SA)
8
12
12
2
ஏனையவை
வெற்றிலை (U) (ERP Based)
9
13
9
3
வெற்றிலை (SA)
9
9
9
2
NPK (8.22.22)
8
22
22
 
Spl. Chilies
13
9
10
 
மிளகாய்(U) (ERP Based)
9
10
12
3
கறுவா
23
7
15
 
மிளகு
14
11
14
2

வேறு ஏதேனும் கொள்வனவு கட்டளைகளும் கலவைகளும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு 011-2948103/ 011-4335720 / 011-433718 / 011433717 எனும் இலக்கங்களை தொடர்பு கொள்க.

Latest News