உர வகையும் பயன்பாடும்

 • யூரியா (குருணை வகை/ துண்டுகளாக்கப்பட்டது)
 • ட்ரிப்ல் சுபர் பொசுபேற்று (TSP)
 • பொட்டாசியம் முரியேட்டு (MOP)
 • அமோனியம் சல்பேட்டு (SOA)
 • மக்னீசம் சல்பேட்டு மெனோஹைட்ரேட்டு (KIE)
 • நாக சல்பேட்டு
 • வர்த்தக ரீதியான எப்சம் உப்ப (CES)
 • ஈர் அமோனியம் பொசுபேற்று (DAP)
 • பொட்டாசியம் சல்பேட்டு (SOP)
 • பொரேட்டு
 • தொலமைட்டு
 • பாறை பொசுபேற்று

 

Fertilizer for All Crops Varieties

 • நெல்
 • தேயிலை
 • இறப்பர்
 • தெங்கு
 • மலைநாட்டு காய்கறிகள்
 • தாழ்நாட்டு காய்கறிகள்
 • பழங்கள்
 • மிளகாய்
 • கிழங்கு
 • சின்ன வெங்காயம் (சிவப்பு)
 • பெரிய வெங்காயம்
 • சோளம்
 • மலர்கள்
 • சோயா அவரை
 • கொவ்பி
 • நிலக்கடலை
 • மற்றும் எவையேனும் வேறு பயிர் இனங்களுக்கான உரம்

Latest News